Algemene Voorwaarden Sowieso Helder B.V., Suikersilo-Oost 2, 1165 MS Amsterdam

Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten tussen Sowieso Helder B.V. en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden heeft te gelden iedere andere partij met wie Sowieso Helder B.V. een overeenkomst aangaat.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sowieso Helder B.V., voor de uitvoering waarvan door Sowieso Helder B.V. derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sowieso Helder B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Sowieso Helder B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sowieso Helder B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 De opdracht

 1. De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Sowieso Helder B.V. is overeengekomen.
 2. Voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht overleggen partijen, voor zover op dat moment mogelijk en voor zover relevant, betreffende:
  1. de inhoud, aard en omvang van de door Sowieso Helder B.V te verrichten werkzaamheden;
  2. het ter beschikking stellen van gegevens, door of namens de opdrachtgever aan Sowieso Helder B.V. en, indien gegevens   door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, om welke gegevens het gaat en wanneer zij ter beschikking gesteld zullen worden;
  3. het tijdsschema/planning/fasering waarbinnen de Sowieso Helder B.V. (delen van) de opdracht vervult;
  4. een raming van de uitvoeringskosten van de opdracht;
 3. Het bepaalde onder lid 2 sub c en d zal door Sowieso Helder B.V. in een geprognotiseerde voorlopige offerte en voorlopige planning worden afgegeven aan opdrachtgever, hetgeen wordt geduid als voortraject.
  In dit voortraject is het voor Sowieso Helder B.V. niet mogelijk een exacte kostenopgave af te geven daar het uiteindelijke resultaat in beginsel afhankelijk is van de geestelijke inspanningen/creatieve ideeën van de medewerkers van Sowieso Helder B.V., welke achteraf door opdrachtgever dienen te worden goedgekeurd.
 4. Na afgifte van de opdracht en accordering van de voorlopig geprognotiseerde offerte en planning ontwikkelt Sowieso Helder B.V. één of meerdere conceptvoorstellen ter uitvoering van de gegeven opdracht, welk met opdrachtgever wordt afgestemd, hetgeen als afstemmingsfase wordt geduid.
 5. In de afstemmingsfase maakt opdrachtgever voor zover sprake is van  meerdere concepten van audiovisuele werken een keuze, welke keuze nader wordt uitgewerkt in een script, hetgeen als scriptfase wordt geduid.
 6. Na uitwerking en schriftelijke goedkeuring van het script wordt de concrete opdracht kenbaar en zal Sowieso Helder B.V. een daadwerkelijk op schrift gesteld aanbod aan opdrachtgever kunnen doen voor de vervolgwerkzaamheden, alsmede een in detail uitgewerkte planning kunnen opmaken. Opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te geven op dit aanbod en de planning, waarna de uitwerkingsfase (opnames, editing/montage, review) aanvangt.
 7. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat het bestaan en de inhoud van de opdracht met alle middelen kunnen worden bewezen.

Artikel 3 Aanpassing opdracht

 1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:
  1. zich wijzigingen voordoen in omstandigheden die van invloed zijn op de opdracht;
  2. de behoorlijke vervulling van de opdracht extra, onvoorziene, werkzaamheden vereist zijn. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
 2. De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:
  1. relevante wijzigingen en/of oplegging van (overheids)voorschriften;
  2. door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werken en/of werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is;
  3. extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.
 3. Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, waardoor Sowieso Helder B.V. extra werkzaamheden moet verrichten dan is Sowieso Helder B.V. gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Voor uitvoering van de werkzaamheden zal Sowieso Helder B.V. daarvan een prijsopgave verstrekken.

Artikel 4 Algemene verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
  1. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen e.d.) tijdig en in de door Sowieso Helder B.V. gewenste vorm aan Sowieso Helder B.V. ter beschikking worden gesteld;
  2. Sowieso Helder B.V. op de vooraf bekendgemaakte geplande tijden (voor zover de uitwerkingsfase bij de opdrachtgever op locatie dient te worden uitgevoerd) toegang te verlenen. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  3. de door de opdrachtgever aan Sowieso Helder B.V. verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  4. hij Sowieso Helder B.V. informeert over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan Sowieso Helder B.V. verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart Sowieso Helder B.V. voor aanspra­ken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
 3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Sowieso Helder B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Sowieso Helder B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van haar door toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Sowieso Helder B.V. zich bij de uitwerkingsfase van de opdracht bedient.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Sowieso Helder B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Sowieso Helder B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandig­heden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg Sowieso Helder B.V. de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor Sowieso Helder B.V. aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van Sowieso Helder B.V. voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
 4. Alle levertijden zijn richttijden. Sowieso Helder B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet halen van de planning c.q. deadline zoals opgenomen in de uitwerkingsfase.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Sowieso Helder B.V. beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Sowieso Helder B.V. nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Sowieso Helder B.V. gesloten verzekering.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt begrepen: een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sowieso Helder B.V., van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Sowieso Helder B.V.
 2. Indien er sprake is van overmacht als de opdracht ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens Sowieso Helder B.V. tot aan dat moment na te komen.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze, bedrijfsstoringen door brand, elektriciteit storingen, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 7 Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van het (audiovisuele) werk tot controle ervan over te gaan. Indien de opdrachtgever fouten in de inhoud of (technische) onvolkomenheden constateert, dient opdrachtgever Sowieso Helder B.V. binnen 24 uur na ontvangst van het (audiovisuele) werk hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Sowieso Helder B.V.
 2. Overige klachten – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Sowieso Helder B.V. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van opdrachtgever. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 30 dagen na afloop van de uitwerkingsfase c.q. oplevering aan Sowieso Helder B.V. te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de in lid van dit artikel bedoelde termijn aan Sowieso Helder B.V. kenbaar zijn gemaakt, wordt het (audiovisuele) werk geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 4. Geen klacht is mogelijk met betrekking tot de vormgeving, de stijl en/of compositie van (audiovisuele) werken in de fase waarin het script is geaccordeerd door opdrachtgever. Een en ander valt alsdan onder de artistieke vrijheid van Sowieso Helder B.V.
 5. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 6. Sowieso Helder B.V. dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 8 Betaling, opschorting en verrekening

 1. Betalingen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Betaling voor het maken van een audiovisueel werk geschiedt in 3 termijnen. Na de afstemmingsfase worden de posten concept en afstemming van de geprognotiseerde offerte tussentijds gefactureerd, eveneens ingeval opdrachtgever de voorstellen van Sowieso Helder B.V. afkeurt en de opdracht intrekt. Op het moment dat Sowieso Helder B.V. aanvangt met de scriptfase zullen de daarvoor geprognotiseerde kosten worden voldaan. Bij oplevering in de uitwerkingsfase van de film dient het resterende bedrag van de offerte plus de eventueel overeengekomen kosten voor meerwerk voldaan te worden. Een en ander tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen niet volledig is betaald: zal de opdrachtgever aan Sowieso Helder B.V.:
  1. een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door Sowieso Helder B.V. te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 4. Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Sowieso Helder B.V. bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Sowieso Helder B.V. het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Indien opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Sowieso Helder B.V. heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Sowieso Helder B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Sowieso Helder B.V.
 2. Sowieso Helder B.V. mag te allen tijde haar naam vermelden bij het ontwerp of op het tot stand gekomen (audiovisuele) werk.
 3. Op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend het recht tot integrale openbaarmaking van het (audiovisuele) werk conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
 4. Sowieso Helder B.V. behoudt het recht al haar werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, te gebruiken voor haar eigen promotie, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sowieso Helder B.V. de door Sowieso Helder B.V. aan de opdrachtgever geleverde werken, het (audiovisuele) werk hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sowieso Helder B.V. de door Sowieso Helder B.V. geleverde (audiovisuele) werken te bewerken.
 7. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het (audiovisuele) werk in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het (audiovisuele) werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 8. De opdrachtgever die een audiovisuele werk openbaar maakt, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de gefilmde personen en andere rechthebbenden. Sowieso Helder B.V. sluit elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dienaangaande uit. Opdrachtgever vrijwaart, voor zover nodig, Sowieso Helder B.V. voor alle aanspraken wegens inbreuk op enig portretrecht.
 9. Intellectuele eigendomsrechten van door opdrachtgever aan Sowieso Helder B.V. afgegeven films, foto’s en beelddragers in verband met door Sowieso Helder B.V. aan of met deze zaken te verrichten werkzaamheden, blijven berusten bij opdrachtgever. De opdrachtgever geeft, voor zover toepasselijk, toestemming tot bewerking, beeldmanipulatie, reproductie e.d., in het kader van de uitvoering van de opdracht. Door het verstrekken van gegevens c.q. het afgeven van beelddragers e.d., aan Sowieso Helder B.V. verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Sowieso Helder B.V. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de tussen Sowieso Helder B.V. en opdrachtgever gesloten opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.